AZAN PADA PEMBERANGKATAN JAMA’AH HAJI DAN KETIKA MEMASUKKAN JENAZAH KE KUBUR (Fatwa Thn 2003)

0
685 views

KEPUTUSAN Nomor : 23 /Kep/MUI-SU/III/2003

Adanya praktek sebagian besar masyarakat Islam di Sumatera Utara mengumandangkan azan ketika melepas keberangkatan jemaah Haji, dan pada saat memasukkan jenazah ke kubur.

Mengumandangkan azan pada saat mem-berangkatkan jemaah Haji, seperti pada pemberangkatan musafir lainnya ialah sunat.

Mengumandangkan azan pada saat memasukkan jenazah ke dalam kubur juga sunat

Dalil-dalil

1. Ayat-ayat al-Qur’an:

a. Surat Al-Jumu’ah ayat yang berbunyi:
… ارا َٕدٖ نهظ ج يٍ يٕو انجًعح فاسعٕا انٗ ركش ٔرسٔا انثيع …. ( انجًعح)

Artinya: “…Apabila diseru untuk shalat pada hari jum’at, maka bersegeralah kamu kepada mengigat Allah dan tinggalkanlah jual beli.

b. Hadits :

Artinya :….”Dan malik Ibn al-Huwairis, berkata, datang kepada nabi Saw . dua orang laki laki yang hendak melakukan perjalanan . Lalu Rasullalah Saw. berada , “ apabila kamu telah keluar, maka azanlah dan qamatlah,Kemudian hendaklah yang tertua dari kamu menjadi imam

Artinya : Bersabda Rasullah Saw , “ sesungguhnya syaitan itu apabila mendengar azan untuk shalat, maka ia berpaling sambil mengeluarkan angin dan berbinyi.

d. Pendapat Ulama :
,ٔقذ يسٍ ا راٌ نغيش انظ ج كًا فٗ ارٌ انٕنٕد … ٔقيم ٔعُذ اَضل انًسثة نغيشِ

قياسا عهٗ أل خشٔتّ نهذَيا نهٍ سددتّ فٗ ششح انعثاب … ْٕٔ ٔا قايح خهف انًسافش . ( تذفح انًذتاج ج 1 ص 164 ).

Artinya: Azan itu disunnatkan juga selain shalat, seperti azan ditelinga anak…, Ada ada juga yang mengatakan disunnatkan ketika menurunkan mayat kadalam kuburnya berdasar kias kepada peristiwa awal kelahiran kedunia ini.

e. Pendapat Ulama :
… ٔخهف انًسافش نٕسٔد دذيج طذيخ فيّ ( اعاَح انطانثيٍ ص 230 )

… ٔفٗ داشيح انثذش نهخيش انشيهٗ سأيت فٗ كتة انشافعيّ اَّ قذ يسٍ ا راٌ تغيش انظ ج كًا فٗ ارٌ انٕنٕد … ٔقيم عُذ اصال انًيت انقثش قياسا عهٗ أل خشٔجّ نهذَيا … اقٕل ٔ تعذ فيّ عُذَا اِ اٖ ٌ ياطخ فيّ انخيش ت يعاسع فٕٓ يزْة نهًجتٓذ ٔاٌ نى يُض عهيّ … ٔصاد اتٍ دجش فٗ فٗ انفذقح ا راٌ ٔا قايح خهف انًسافش .

( داشيح اتٍ عاتذٖ ج 1 ص 385 )

Artinya : Dan dibelakan musyafir, kerena ada hadist yang sahih tentang itu …. dan di Hasyiah al-Bahr , oleh al-Ramli, “ saya lihat dikitab kitab Syafi’iyah, itu disubatkan juga untuk selain shalat, seperti azan ditelinga anak … ada juga yang mengatakan azan disunnatkan ketika menurunkan mayat kedalam kuburnya berdasarkan qiyas kepada peristiwa awal kelahiran kedunia ini, menurut saya, hal ini tidaklah jauh berbeda dengan mezhab kita, kerena sesutu yang ditujukan oleh hadist sahih, tanpa ada yang menengahkanya, maka itu adalah mazhab muzhab, sekalipun hal itu tidak dinyatakan oleh meujtahid tersebut. Ibn Hajar menambahkan, di Tufhan, bahwa selain azan, iqamah juga [disunnatkan ] dibelakang musyafir.

Download Fatwa